2007-2008 ܲβ 1- ڲ ز
вܺ زβ ܺ

¼»Õãí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ Áëï ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ /úÈ, ÈØÐ, èúÈ/ ¨ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇ.

ɻݻ /ú/

N

²²Ð

Îáõñë

ÊáõÙ

¼Õãí³Í áõÙ³ñ/¹ñ³Ù³Ï³Ý ûÝáõÃÛáõÝ

î³ñ³Ï³ñ

1

²ñ³Ñ³ÙÛ³Ý ÜáõÝ ²ñïáõßÇ

4

5 ³/Çëå

140.000

2.6

2

²¹³ÙÛ³Ý ²ëïÕÇÏ ì³½ÝÇ

5

ñÙ/³ 2

70.000

³

3

²ÃáÛ³Ý î³Ã¨ гÏáÇ

2

8 ³/ñÙ

40.000

¹

4

²åñëÛ³Ý ²ñ÷ÇÝ ìñÅÇ

3

³/Çëå 2

84.000

³

5

²½Ç½Û³Ý سñ³ñÇï³ Ð³ÙÉïÇ

5

5³ÝÉ/Çëå

140.000

2.6

6

²é³ùÉÛ³Ý áѳñ ²ñ³ÙÇ

4

Çï/³ 1

70.000

³

7

²ë³ïñÛ³Ý ¾Éɳ ²½³ïÇ

4

4 ³/Çëå

140.000

2.6

8

²ë³ïñÛ³Ý èáÙ³ ²ßáïÇ

3

4 ³/Çëå

35.000

¹

9

²ëï³ïáõñÛ³Ý êÇñ³Ýáõß æ³ÝÇÏáÛÇ

3

ñÙ/³ 1

42.000

¹

10

²íïÇëÛ³Ý Èdzݳ ê³ÙíÉÇ

5

10 ³/Çï³É

140.000

2.6

11

²íïÇëÛ³Ý ÈÇÉÇà гٳñÓáõÙÇ

2

1 ñÙ/³Ý

60.000

12

²íïÇëÛ³Ý ²ñ÷Ç Î³ñÝÇ

4

1 ýñ

87.500

2.12

13

²íïÇëÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ²ñ³ÛÇ

4

13 ³/ýñ

140.000

2.6

14

²í³Û³Ý ö³é³ÝÓÙ ²ñÙݳÏÇ

5

2³/Çï

140.000

2.6

15

²ñ¨ß³ïÛ³Ý Èdzݳ ²Éùë³ÝÇ

3

³/ÑáõÝ12

52.500

¹

16

²Ñ³ñáÝÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ ²ñï³ßëÇ

4

4 ³/Çëå

87.500

2.12

17

²ñß³ÏÛ³Ý Â³Ù³ñ³ ê³ÙíÉÇ

3

11³/Çï

40.000

¹

18

²Õ³ÏÛ³Ý ìÇÏïáñÛ³ ê³ÙíÉÇ

5

10³/Çï³É

140.000

2.6

19

²Õɳٳ½Û³Ý ²Ýݳ γñÝÇ

4

4³/Çëå

140.000

2.6

20

²÷Û³Ý êÛáõ½³Ýݳ üÉÇùëÇ

5

5³/Çëå

63.000

¿

21

²Ûí³½Û³Ý ²ñÙÝáõÑÇ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ

2

³/Çëå12

80.000

22

²Ý¹ñ³ëÛ³Ý Ü³Çñ³ γñ³åïÇ

4

³/Çëå 6

105.000

23

´ç³ÝÛ³Ý ê³ÃÝÇÏ èáõÝÇ

2

³/ 8

100.000

24

´³¹áõÝó سñdzÝݳ ³ÇÏÇ

5

1 Çï³É

52.500

¹

25

´³¹³ÉÛ³Ý æÙÙ³ ØÉùáÝÇ

4

³/å 18

61.200

26

´³ÃÙ³ÝÛ³Ý ²ÉÇë³ Ð³ñáõÃÛáõÝÇ

3

1 ñÙ

52.500

¹

27

´³É³ëÛ³Ý ²ñÙÇÝ ê³ÙíÉÇ

3

2 ³/Çëå

87.500

Á

28

´³É³ÝÛ³Ý ²Ù³ÉÛ³ ñÇáñÇ

3

1 ³/Çëå

87.500

Á

29

´³ËßÛ³Ý ¾ÉÙÇñ³ ´³ÏÝÇ

5

1 ýñ³Ýë

87.500

2.12

30

´³ñëÕÛ³Ý ³Û³Ý гÛÏÇ

3

ýñ/³ 1

87.500

31

´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ²ÉÇï³ ê³ß³ÛÇ

3

10³/Çï

52.500

¿

32

´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ²ÝÇ ñÇß³ÛÇ

3

1 ³/Çëå

42.000

¹

33

´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ²Ýݳ ²ñÍñáõÝáõ

5

1 Çï³É

87.500

2.12

34

´³Õ¹³ëñÛ³Ý ²ÝÇ ³ÇÏÇ

2

6³/å³ñë

40.000

¹

35

´³ÕáÛ³Ý ÈÇÉÇà èáõ¹ÇÏÇ

3

³/Çëå 4

131.200

36

´³Õñ³ÙÛ³Ý ²ÝÇ È¨áÝÇ

3

8 ³ÝÉ/ýñ

52.500

37

¨áñÛ³Ý øݳñÇÏ ì³ÝÇÏÇ

4

1 ³/Çëå

140.000

2.6

38

³ÉëïÛ³Ý ØÉÇÝ ²ßáïÇ

5

10 ³/Çï³É

140.000

2.6

39

³ëå³ñÛ³Ý øñÇëïÇÝ Ø³ÝíÉÇ

2

³/Çëå15

100.000

40

ñÇáñÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ ²ñÃáõñÇ

2

³/ýñ 9

100.000

41

ñÇáñÛ³Ý ØÉÇÝ Ð³ÏáÇ

2

4 ³/Çï³É

60.000

½

42

ñÇáñÛ³Ý ÜáõÝ îÇñ³ÝÇ

2

³/ñ 13

80.000

³

43

ñÇáñÛ³Ý Ü³½ÉÇ ØÏñïãÇ

2

³/ýñ 14

80.000

³

44

ñÇáñÛ³Ý Üí³ñ¹ Õ³ÙÇ

4

13 ³/ýñ

140.000

2.6

45

ÛáõɳÙÇñÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ Î³ñÝÇ

4

4 ³/Çëå

140.000

2.6

46

ÛáõñçÇÝÛ³Ý ²ÝÇ ê³ñëÇ

2

³/å 16

100.000

47

¸áËáÛ³Ý ÄÝÛ³ Äáñ³ÛÇ

5

9 ³/ñÙ

87.500

2.12

48

¸³¹ÇÛ³Ý ²ñáõëÛ³Ï ÜñëëÇ

3

1 ³/Çëå

87.500

Á

49

¸³íÃÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ ²ßáïÇ

3

³/ýñ 8

70.000

³

50

¸³íÃÛ³Ý Ø³ñdzÝݳ γñ³åïÇ

3

Çï/³ 2

35.000

¹

51

¸³ÝÇÉÛ³Ý ÆñÇݳ ²ñïáõßÇ

4

2 ³/Çëå

87.500

2.12

52

ºáñÛ³Ý ì³ñ¹áõÑÇ ê³ÙíÉÇ

5

5 ³/Çëå

63.000

¿

53

ºÕdz½³ñÛ³Ý ²Ýáõß ºñí³Ý¹Ç

4

³/Çëå 5

70.000

³

54

ºÕÇÏÛ³Ý ÐÕÇÝ Üáñ³ÛñÇ

2

³/Çëå 12

60.000

¹

55

¼³Ë³ñÛ³Ý ÈÇÉÇà ê³ÙíÉÇ

2

³/ÑáõÝ 5

80.000

56

¼³ù³ñÛ³Ý ÈáõëÇÝ ì³ñ¹³ÝÇ

4

6 ³/Çëå

52.500

57

¾Éݳ½³ñÛ³Ý ²Ýݳ ¾¹áõ³ñ¹Ç

4

4³/Çëå

140.000

2.6

58

ÂáõÝÛ³Ý áѳñ è³ýÇÏÇ

4

3 ýñ

140.000

2.6

59

³íáñÛ³Ý Ø³ñdz٠³íáñÇ

3

2 ³/Çëå

52.500

¹

60

³¹¨áëÛ³Ý ²ëïÕÇÏ ´ÝÛ³ÙÇÝÇ

3

2 ñÙ

87.500

2.12

61

³¹¨áëÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ¸ñÝÇÏÇ

2

ñÙ/³ 1

60.000

¹

62

ijÙѳñÛ³Ý ÈáõëÇÝ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ

2

³/ñÙ13

40.000

¹

63

ÆÇÃÛ³Ý áѳñ ²ñ³ÙÇ

3

³/Çï 10

70.000

64

Æë³Ë³ÝÛ³Ý ÜÉÉÇ êɳíÇÏÇ

5

10³ÝÉ/Çï

140.000

2.6

65

Êã³ÝÛ³Ý ²Ýáõß Ê³ã³ïáõñÇ

5

³/Çëå 1

84.000

³

66

ÊáÛóÛ³Ý ²ëïÕÇÏ ¾¹í³ñ¹Ç

4

³/ÑáõÝ15

61.200

67

ʳã³ïñÛ³Ý Èdzݳ ³ÇÏÇ

2

3 ³.ýñ

60.000

¿

68

ʳã³ïñÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ ²½³ïÇ

3

1Çï³É

42.000

¹

69

ʳñ³½Û³Ý ²ñÙÇÝ ²ñÙÝÇ

2

1 /³ÝÉ

60.000

¹

70

ÊÉáÛ³Ý áѳñ سñïÇÏÇ

5

³/Çëå 1

105.000

71

ÎáïÇÏÛ³Ý ìñÇÝ ØáõßÕÇ

5

Çï/³ 2

70.000

³

72

ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý ²ñ÷ÇÝ ì³½ÝÇ

4

³/ýñ 11

84.000

³

73

γñ³åïÛ³Ý êÇñ³Ýáõß ê³Û³ÃÇ

5

2 ýñ/³ÝÉ

87.500

Á

74

γñ³åïÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ ÐáíѳÝÝëÇ

2

³/Çëå 1

80.000

³

75

Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý Æݳ ê³ñëÇ

3

ñÙ/³ 2

87.500

76

Ðáíë÷Û³Ý ÜÉÉÇ ÐáíѳÝÝëÇ

5

1³/ Çëå

52.500

¿

77

ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ¾Éǹ³ ³ñÇÝÇ

4

³/ÑáõÝ15

87.500

78

ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ñÙÝáõÑÇ ²ñÙÝÇ

2

³/Çëå 7

60.000

¹

79

ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²Ýݳ ²ßáïÇ

4

ñÙ/³ 1

105.000

80

ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý êÇÉí³ èáõÇÏÇ

2

8 ³/ñÙ

60.000

81

ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý Ø³ñÇÝ Î³ñ³åïÇ

5

2 Çï³É

52.500

82

гÏáÛ³Ý Â³Ù³ñ³ áõñÝÇ

4

12 ³/ýñ

87.500

Á

83

гÏáÛ³Ý ¾¹Çï³ Ð³ÏáÇ

4

³/ýñ 13

75.000

³

84

гÏáÛ³Ý ÈÇÉÇà ÈÛáõ¹íÇÇ

2

10³/Çï³É

40.000

¹

85

гÏáÛ³Ý ²Ýáõß ê³ÙíÉÇ

2

³/å 6

80.000

³

86

гÏáÛ³Ý ²ÝÇ ÚáõñÇÏÇ

3

Çï/³ 1

105.000

87

гÏáÛ³Ý ²Ýݳ ÎáñÛáõÝÇ

2

³/ýñ 14

80.000

88

гÏáÛ³Ý êáݳ ê³ÙíÉÇ

3

1 ýñ³ÝÉ

78.500

¹

89

гÏáÛ³Ý êáݳ γñ³åïÇ

3

³/ÑáõÝ12

35.000

¹

90

гÏáÛ³Ý ìÇáÉïï³ ÝÉÇ

3

1 /³Ý

42.000

¹

91

гÏáÛ³Ý ì³ñ¹ÇÃñ Æí³ÝÇ

4

12 ³/ýñ

131.200

92

гñáõÃÛáõÝÛ³Ý î³Ã¨ γñÝÇ

2

12 ³/Çëå

80.000

¹

93

гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð³ÛÏ úÝÇÏÇ

3

ýñ/³ 1

87.500

94

гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ø³Ý êÛñ³ÝÇ

3

³/Çëå 2

105.000

³

95

гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ü³ñÇÝ ³ñáõßÇ

2

12 ³/Çëå

40.000

¹

96

гñáÛ³Ý ²ñݳ½ ³¹¨áëÇ

2

³/ÑáõÝ 5

100.000

97

гٳñÓáõÙÛ³Ý ê³ÃÇÝ ì³ÑÇ

5

10 ³/Çï

52.500

¹

98

гٳñÓáõÙÛ³Ý êÛáõ½³Ýݳ ²ñÃáõñÇ

3

2 ³/Çëå

35.000

¹

99

гÛñ³åïÛ³Ý ²ÝÇ È¨áÝÇ

2

³/ÑáõÝ 5

100.000

100

гÛñ³åïÛ³Ý êáݳ üÉÇùëÇ

2

13 ³/ñÙ

60.000

101

Ô¨áÝ¹Û³Ý ÈáõëÇÝ È¨áÝÇ

4

2 ³/Çëå

140.000

2.6

102

Ô³½³ñÛ³Ý ¸Ç³Ý³ ¨³ÝÇ

4

12 ³/ýñ

87.500

103

Ô³½³ñÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ

5

2 Çï³É

140.000

2.6

104

Ô³ÉóÕãÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ Î³ñÝÇ

4

2 ýñ

140.000

2.6

105

Øáõñ³¹Û³Ý Èdzݳ ´³ñ³ïáõÝáõ

3

2 ³/Çëå

87.500

Á

106

Øáõñ³¹Û³Ý ²ÝÇ ³ÇÏÇ

5

2 Çï³É

140.000

2.6

107

Øáõñ³¹Û³Ý êÛáõ½³Ýݳ ¾¹í³ñ¹Ç

2

³/ýñ 3

40.000

¹

108

ØÇñ½áÛ³Ý êáýÇ ì³ñ¹³ÝÇ

2

ýñ/³ 1

100.000

109

ØÇñ½áÛ³Ý êáݳ ²ñÙݳÏÇ

5

2 ³/Çëå

87.500

Á

110

ØÇñ½³Ë³ÝÛ³Ý êáݳ ÐáíѳÝÝëÇ

5

³/ÑáõÝ 8

105.000

¹

111

ØÇñ³ùÛ³Ý ²Ýݳ è³ýÇÏÇ

5

ýñ/³ 3

87.500

112

ØÇݳëÛ³Ý ²ñïÙ ³ÇÏÇ

3

3 ³/Çëå

87.500

Ã

113

س½Ù³ÝÛ³Ý ²ÝÇ ³ÇÏÇ

2

³/Çï 10

120.000

114

سñ³ñÛ³Ý ìÇÏïáñÛ³ èáõÝÇ

3

³/Çëå 1

87.500

115

سñÏáëÛ³Ý ìÇÏïáñÛ³ ³ÇÏÇ

3

12³/Ñáõ

87.500

Á

116

سñïÇñáëÛ³Ý æÙÙ³ ²ñ³ÛÇ

3

1 ³/Çëå

63.000

½

117

سñïÇñáëÛ³Ý ²ÝÇ ÐáíѳÝÝëÇ

5

9³/ñÙ

140.000

2.6

118

ØËáÛ³Ý Î³ñÇÝ ²Õ³ëáõ

3

³/ýñ 8

87.500

119

ØËÇóñÛ³Ý àëÏÇ Ìáí³ÏÇ

4

ñ/³ 1

84.000

³

120

ØËÇóñÛ³Ý êáë ÐáíÇÏÇ

3

³/ 6

48.000

³

121

ØÏñïãÛ³Ý èáõ½³Ý ²ïáÙÇ

4

³/Çëå 2

105.000

122

ØÏñïãÛ³Ý ÈÇÉÇà ²ñÃáõñÇ

2

ýñ/³ 2

100.000

123

ØÏñïãÛ³Ý ²ÝÇ Ø³ñïÇÏÇ

4

4³/Çëå

140.000

2.6

124

ØÏñïãÛ³Ý ì³ñëÝÇÏ êáëÇ

4

5 ³/Çëå

140.000

2.6

125

ØÏñïãÛ³Ý ÐéÇ÷ëÇÙ ÈÇå³ñÇïÇ

2

³/ýñ 14

60.000

126

ØÏñïãÛ³Ý Ø³ñdz٠´³ËßÇÏÇ

3

³/Çëå 1

105.000

³

127

سÝáõÏÛ³Ý ²ñáõëÛ³Ï ¼áÑñ³Ç

4

³/ýñ 14

61.000

128

سÝáõÏÛ³Ý ì³ñ¹ ³ÇÏÇ

5

2 ñÙ

87.500

2.12

129

سÝáõÏÛ³Ý Ø³ñdz ²ÉñïÇ

3

1 Çï³É

52.500

¹

130

ØÅÉáõÙÛ³Ý Ø³ñÇÝ ²ñÙÝÇ

4

³/ýñ 11

84.000

³

131

ÜÇÏáÕáëÛ³Ý ²Ýݳ سñïÇñáëÇ

4

3³/Çëå

140.000

2.6

132

ܳ¹³ñÛ³Ý èáõ½³Ýݳ гÏáÇ

4

11³/ýñ

87.500

Á

133

ܳ½³ñÃÛ³Ý ²ÝÇ ²ñ³ÛÇÏÇ

4

9³/Çï

87.500

2.12

134

ܳí³ë³ñ¹Û³Ý ²ëÛ³ ²ñÙݳÏÇ

2

³/Çëå15

56.000

135

Þ³áõÝó ÐéÇ÷ëÇÙ êáõñÝÇ

4

1 ³/Çëå

63.000

¹

136

Þ³ÉçÛ³Ý Ø³ñ³ñÇï³ ²ßáïÇ

3

10³/Çï³É

52.500

¹

137

Þ³ÉçÛ³Ý Ü³ñÇÝ ²ñ³ÛÇ

4

11 ³/ýñ

87.500

2.12

138

޳ѳ½Û³Ý ºñ³ÝáõÑÇ ³ÇÏÇ

4

3³ÝÉ/Çëå

52.500

¿

139

âá³ÝÛ³Ý ê³ÃÝÇ ³ÇÏÇ

2

5 ³/ÑáõÝ

60.000

140

äå³ÝÛ³Ý ÈÇÉÇà ì³ñ¹ëÇ

3

8 ³/ýñ

63.000

141

äïñáëÛ³Ý Èdzݳ ʳã³ïáõñÇ

3

³/Çëå 3

105.000

142

äáÕáëÛ³Ý áѳñ ²ñÙÝÇ

2

1 ³Ý/Çëå

40.000

¹

143

äáÕáëÛ³Ý ²ñ¨ÇÏ ³ÇÏÇ

3

8 ³/ýñ

87.500

Á

144

äáÕáëÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ Ø³ñïáõÝÇ

3

4 ³/Çëå

42.000

¹

145

äáÕáëÛ³Ý Ü³ñÇÝ èáõÇÏÇ

3

ñÙ/³ 2

105.000

146

æÇí³ñÛ³Ý ê³ÃÝÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÇ

3

³/Çëå 3

105.000

³

147

êáÕáÛ³Ý ³ÉÇݳ Üáñ³ÛñÇ

3

³/ñ 6

87.500

148

êáõùdzëÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ Ð³Ûϳ½Ç

3

2ñÙ/³Ý

87.500

149

êÇÙáÝÛ³Ý ²ñ¨ÇÏ áõñÝÇ

4

3 ýñ³Ýë

87.500

2.12

150

êÇÙáÝÛ³Ý ìñÅÇÝ Î³ñåÇëÇ

3

³/Çëå 3

105.000

³

151

êÇÙáÝÛ³Ý Ü³ñÇÝ ¨áñÇ

4

1 ýñ/³

87.500

2.12

152

ê³ñëÛ³Ý ÈÇÉÇà êÇÙáÝÇ

4

2 ³/Çëå

140.000

2.6

153

ê³ñëÛ³Ý ê³ÃÇÏ ê³ÙíÉÇ

2

³/Çëå 7

100.000

154

ê³ñëÛ³Ý êÛáõ½³Ýݳ Ðñ³Ñ³ïÇ

5

³/Çëå 4

87.500

155

ê³ñëÛ³Ý ìÇÏïáñÛ³ ¨áñÇ

3

ÇïÉ/³ 1

35.000

¹

156

ê³ñëÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ Ü³ñÇÏÇ

3

Çï/³ 2

87.500

157

ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ÝÇ ê³ÙíÉÇ

3

2 ³/Çëå

84.000

¹

158

ê³Ñ³ÏÛ³Ý ØñÇ ê³ÙíÉÇ

3

8 ³/ñÙ

87.500

2.12

159

ê³Ñ³ÏÛ³Ý Ø³ñdz٠êï÷³ÝÇ

2

³/å 16

100.000

160

ê³ÙëáÝÛ³Ý èáõ½³Ýݳ гñáõÃÛáõÝÇ

2

³/Çï 10

80.000

161

ê³Û³¹Û³Ý ²ñÙÇÝ è³½ÙÇÏÇ

4

1 ñÙ/³

63.000

¿

162

êí³½Û³Ý ²Ýݳ ²ñÃáõñÇ

3

³/ñÙ 6

52.500

¹

163

êï÷³ÝÛ³Ý ¾ÙÙ³ гÙÉïÇ

3

³/ýñ 8

131.200

164

êï÷³ÝÛ³Ý Èǹ³ ²ñ³ÛÇ

3

Çï/³ 2

87.500

165

êï÷³ÝÛ³Ý ì³Ñ³Ý ²ñÙÝÇ

4

2 ýñ

87.500

2.12

166

êï÷³ÝÛ³Ý Î³ñÇÝ Õ³ÙÇ

4

2 ýñ

140.000

2.6

167

ì³ñ¹áõÙÛ³Ý æáõÉÇïï³ ÜáñÇÏÇ

5

ñÙ/³ 2

70.000

³

168

ì³ñ¹¨³ÝÛ³Ý ì³ñ¹áõÑÇ ²ñ³ÙÇ

4

13 ³/ýñ

140.000

2.6

169

ì³ñ¹³åïÛ³Ý ÈáõëÇÝ ºÕÇßÇ

3

8 ³/ýñ

87.500

Á

170

ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ ØÉÇùÇ

4

2 Çï³É

140.000

2.6

171

ì³ñåïÛ³Ý ÈáõëÇÝ Ð³ÏáÇ

4

8 ³/ñÙ

140.000

2.6

172

ì³ÝóÛ³Ý Èdzݳ ê³ñëÇ

4

1 ýñ

140.000

2.6

173

îñ-äïñáëÛ³Ý ¾Éǽ³ ÐáíѳÝÝëÇ

4

2 ³/Çëå

140.000

2.6

174

î³ßãÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ²ñ³ñ³ïÇ

5

3 ýñ³Ýë

87.500

2.12

175

àõ¹áõÙÛ³Ý Þáõß³Ý ¼áÑñ³Ç

5

³/ÑáõÝ 8

87.500

176

øáã³ñÛ³Ý Èǹ³ ´³É³ÏÇ

3

1 ñÙ

42.000

¹

177

øáã³ñÛ³Ý ²Ýݳ ì³ÉñÇÏÇ

4

³/ÑáõÝ15

87.500

178

øáëÛ³Ý Ø³ñÇÝ ìÉáÉá¹Û³ÛÇ

5

2ýñ³Ýë

78.700

¹

179

ø³ÕóñÇÏÛ³Ý ÆñÇݳ ²Õ³ëáõ

4

³/Çëå 7

87.500

180

ø³Ý³ÝÛ³Ý ²ÉÇë³ Ðñ³ãÇÏÇ

5

4 ³/Çëå

52.500

¿

181

úѳÝÛ³Ý Èdz êÙ³ïÇ

3

1 ³/Çëå

63.000

182

úѳÝÛ³Ý ²ñáõëÛ³Ï ²ÉñïÇ

4

3 ýñ

140.000

2.6

183

úݳÝÛ³Ý êÇñáõß êñÛÇ

5

1ýñ

140.000

2.6

êÏǽµ

Ȼ۳ ߳ó ѳ۳ /ÈØÐ/

N

²²Ð

Îáõñë

ÊáõÙ

¼Õãí³Í áõÙ³ñ/¹ñ³Ù³Ï³Ý ûÝáõÃÛáõÝ

î³ñ³Ï³ñ

1

۳ ݳ

4

2., ݷ- ó/./

87 500

2.12 //

2

۳ ݳ 賽

3

1., ݷ-ó./ѳ./

63 000

/

3

۳ 껹

3

2., ݷ-.

35 000

/

4

ɻ۳ ѳ dz

3

1., ݷ-.

52 500

/

5

ɻ۳ ݳ ܻ

4

1., ݷ-ó. / ѳ./

140 000

2.6

6

۳ ݳ

3

3., .-ó.

87 500

2.2

7

۳ è

3

2., -.

42 000

/

8

۳

5

4., .-ó

87 500

2.12 //

9

۳

2

4., ݷ-ó. /./

40 000

/

10

۳ ݳ γ

2

3., ݷ-ỷ.

40 000

/

11

۳ ܳݻ ٵ

3

1., ݷ-᷻.

70 000

/

12

۳ г

2

5., ݷ-ó. /./

60 000

/

13

۳ ݻ

5

5.,1., ݷ-..

87 500

2.12 //

14

۳ ݳ ѳݻ

5

4., . ó.

105 000

2.8

15

۳ ѳݻ

4

3., ݷ-.

140 000

2.6

16

۳ ٻ

2

2., ݷ-.

100 000

/

17

߳۳ ³ Ƿ

2

1., ݷ-᷻.

100 000

/

18

߳۳ ݻ ٻݳ

2

5., . ᷻.

100 000

/

19

߳۳

4

4.,4.,-ó.

87 500

2.12 //

20

յ۳ û ˳

3

1., ݷ-ǽ

42 000

/

21

ճ۳ è ٻ

2

1., ݷ-᷻.

100 000

/

22

ճ۳ ݳ γ

5

2., ݷ-ǽ

87 500

2.10

23

ճ۳ гϠ

5

2., ݷ-᷻.

87 500

2.2

24

ճ۳ ݳ ߳

4

1., ݷ.-ó. ѳ.

131 250

2.10

25

׻۳ ܳ гɻ

2

2., ݷ-.

100 000

/

26

۳ ݳ

3

1., ݷ.-᷻.

42 000

/

27

˳۳ ܳݻ س

3

2,. ݷ-.

87 500

/

28

۳ ݳ

3

2., ݷ-.

87 500

/

29

۹۳ г ݳ

5

1., ݷ-ó. ѳ./

87 500

2.12 //

30

۳ û ᵻ

2

4., ݷ-ó././

60 000

/

31

ó۳ ɵ

4

4.,1., ݷ-

87 500

2.12 //

32

۳

3

1., ݷ-ճ.

35 000

/

33

ճ۳ ɻ

3

1., ݷ-.

52 500

/

34

۳۳ ٳ

2

2., ݷ-ճ.

120 000

/

35

۳ سݻ

2

2., ݷ-.

96 000

/

36

۳

5

1., ݷ-ó. /ѳ./

87 500

2.2

37

۳ سdzݳ ٻݳ

5

1., ݷ.-᷻.

52 000

2.4

38

ճ۳

2

1., ݷ-.

60 000

/

39

չ۳ Żɳ

2

1., ݷ.-.

60 000

/

40

۳ ݳ ᵻ

3

2., ݷ-ó././

87 500

2.6

41

۳ ɻݳ

3

ݷ-

42 000

/

42

۳ ݻ ɵ

4

4., -ó.

140 000

2.6

43

۳ ³ٳ

2

4., ݷ-᷻.

60 000

/

44

۳ ݳ γ

5

1., ݷ-.

105 000

2.10

45

۳ ܻ ݳϳ

5

1., ݷ-.

87 500

2.2

46

۳ г۳ ٳ۳

3

ݷ-

52 500

/

47

۳ ߳ ó

4

ݷ-ǽ

140 000

2.6

48

۳ ݻ

5

2., ݷ-᷻.

105 000

2.2

49

Ƿ۳

2

2., ݷ-ճ.

100 000

/

50

Ƿ۳ û Ƿ

3

2., ݷ-

63 000

/

51

Ƿ۳ ϳ ߻

3

2., ݷ.-᷻.

52 500

/

52

Ƿ۳ ٻݳ

4

1., ݷ-ǽ.

63 000

2.3

53

Ƿ۳ ݻ ѳݻ

2

ݷ-.

100 000

/

54

Ƿ۳ ݳ

3

1., ݷ-᷻.

52 500

/

55

Ƿ۳ 껹

3

1., ݷ-ǽ

87 500

/

56

Ƿ۳ 껹 س

4

3., ݷ-.

140 000

2.6

57

۳ ݻ

3

3., ݷ-᷻.

87 500

/

58

۳ ۳ݻ

3

1., ݷ-᷻.

35 000

/

59

۳ γݻ

3

2., ݷ-ճ.

35 000

/

60

ǻ۳ ݹ

2

3., ݷ-.

60 000

/

61

ǻ۳ ۳ݻ ٻ

5

2,. ݷ-ǽ

87 500

2.10

62

ǻ۳ г

3

1., ݷ-..

87 500

2.6

63

۳

3

2., ݷ.-ճ.

63 000

/

64

۳ ݳ 껹

2

2., ݷ-.

60 000

/

65

dz۳ ܳݻ

3

ݷ-

35 000

/

66

dz۳ سݻ

4

4., .-ó.

63 000

2.3

67

۳ سdz 㳷

4

4., .-ó.

52 500

2.3

68

۳ ܳݻ ߻

4

4.,1.,ݷ.-ó. /ѳ./

87 500

2.12 //

69

ٳ۳ ۳ Ȩ

3

2., ݷ-᷻.

35 000

/

70

¨۳ ݻ

5

2., ݷ-ó./ ./

87 500

2.12 //

71

³

2

2., ݷ.-ó.

100 000

/

72

ʳ۳

4

1., ݷ-ó. /ѳ./

140 000

2.6

73

ʳ۳ Ƿ Ȩ

2

2., ݷ-.

100 000

/

74

ʳ۳ ݳ ۻ

2

1., ݷ-ǽ

72 000

/

75

ʳ۳ ݻ

4

3., ݷ-.

140 000

2.6

76

ʳ۳ ݻ

4

4.,1., ݷ.-ó/ѳ./

87 500

2.12 //

77

ʳ۳ سݻ

3

1., ݷ-.

35 000

/

78

۳

3

2., ݷ-ó././

87 500

2.6

79

۳ ѳ ѳݻ

4

1., ݷ-ǽ

87 500

2.2

80

γ۳ γ 񹷻

2

2., ݷ-᷻.

60 000

/

81

γ۳

2

1., ݷ-ó.

100 000

/

82

γ۳

3

1 ., ݷ-.

87 500

/

83

γ۳ лݻ

3

2., ݷ-.

42 000

/

84

γ۳ г Ƿɻ

2

2., ݷ-ճ.

40 000

/

85

γ۳ ɻݹ

2

2.,1., ݷ-᷻.

72 000

/

86

γ۳ έ Գ

5

2., ݷ-ǽ

87 500

2.10

87

γ۳ ݳ ѳ

4

3., ݷ-.

140 000

2.6

88

۳ ɳݳ ߳

5

3., . ᷻.

87 500

2.10

89

۳ ٳ۳ ߻

2

2., ݷ-.

100 000

/

90

۳ ߻

3

2 ., ݷ-

87 500

/

91

ѳ۳ ٳ۳ ػų

2

3., ݷ-᷻.

60 000

/

92

ѳ۳ ɻݳ ѳݻ

5

2., ݷ.-ó././

87 500

2.4

93

ѳ۳

2

1., ݷ-ó. / ѳ./

40 000

/

94

ѳ۳ ݻ ٳ۳

4

1., ݷ-ó./ѳ./

140 000

2.6

95

ѳ۳ 껹 ᵻ

5

1., ݷ-᷻.

87 500

2.12 //

96

ѳ۳ ػ

4

2., ݷ- ó/./

87 500

2.12 //

97

ѳ۳ ܳ 㳷

3

2., ݷ-᷻.

42 000

/

98

г۳ г ѳݻ

5

3., .- ᷻.

105 000

2.10

99

г۳ γ

2

2., ݷ-ǽ

120 000

/

100

г۳ ٻ

3

2., ݷ-᷻.

52 500

/

101

г۳

3

4., -ó.

70 000

/

102

г۳ ٵ

5

1., ݷ-ճ.

140 000

2.6

103

г۳ ݳ س

5

5.,2., ݷ-.

87 500

2.12 //

104

г۳

4

4., -ó. /./

140 000

2.6

105

г۹۳ ݻ г

3

3., .- ó.

42 000

/

106

г۳ سdz γɻ

3

ݷ-

70 000

/

107

ϳ۳ ߳

5

2., ݷ-.

42 000

/

108

Գ۳ ѳ

4

2., ݷ- ó/./

87 500

2.12 //

109

Գ۳

5

5.,2., ݷ-..

87 500

2.12 //

110

Գ۳ ܳݻ ѳ

4

1., ݷ-ճ. /./

140 000

2.6

111

Գɻ۳ ݳ 񹷻

4

3., ݷ- ó/./

87 500

2.12 //

112

Գ복۳ Ƿ

3

2., ݷ-. .

87 500

2.6

113

Գٳ۳ ݻ

3

1., -.

87 500

/

114

Գٳ۳ à

4

4.,4.,-ó.

87 500

2.12 //

115

ػ۳ سݳ

3

1., -.

52 500

/

116

ػ۳ ݻ

4

4.,2., ݷ-

87 500

2.12 //

117

ۻ۳

2

2., ݷ-ó. /ѳ./

60 000

/

118

۳ ݳ ³

2

3., ݷ.-ó. /ѳ./

40 000

/

119

۳ лݻ

2

5., .-᷻.

96 000

/

120

۳ ܻ

4

3., ݷ-.

52 500

2.3

121

۳ Ƿ

3

2., ݷ.-ճ.

87 500

2.12 //

122

˳ۻ۳ ݳ

5

. ճ.

87 500

2.8

123

˳۳ ݳ

3

2., ݷ-᷻.

105 000

/

124

ݳ۳ سǻ

3

1., ݷ-. .

42 000

/

125

س۳ ݻ

3

2., ݷ-ճ.

87 500

2.6

126

س۳ ɻ

4

2., ݷ-.

131 250

2.2

127

س۳ ݻ س

2

1., ݷ.-.

80 000

/

128

س۳ ǽ ߳

5

4., -ó.

87 500

2.2

129

س۳ ٻ

5

2.,ݷ.-ó. /./

87 500

2.2

130

س۳ ػ ٻ

3

1., ݷ-ճ.

42 000

/

131

س۳ ۳ݻ

4

1., ݷ-.

140 000

2.6

132

س۳ ɵ

4

3., ݷ- ó/./

87 500

2.12 //

133

۳ ۳ݻ γ

4

2., ݷ-ó././ /./

140 000

2.6

134

۳

2

1., ݷ-ճ.

48 000

/

135

۳ ݳ

5

4., -ó.

87 500

2.2

136

ܻ۳ ݳ

2

4., ݷ-.

40 000

/

137

ܻ۳ ٻ

2

2., ݷ-ճ.

100 000

/

138

۳ Ȩ 쳽

3

2., ݷ-ճ.

35 000

/

139

۳ ٻ

4

1., ݷ-ó. /ѳ./ /./

140 000

2.6

140

ܳ۳ 񹷻

2

2., ݷ-ճ.

40 000

/

141

ܳ۳ лɻ

2

1., ݷ-᷻.

60 000

/

142

ܳѳ۳ ݳ ʳ

2

1., ݷ-᷻.

80 000

/

143

޳ ۳ݻ

3

1., ݷ-ó. /ѳ./

52 500

/

144

޳ѵ۳ ݳ Ƿ

3

1,. ݷ-.

84 000

/

145

ɳɳ

4

1., ݷ-ճ.

140 000

2.6

146

۳

5

5. 1., ݷ-ճ.

87 500

2.2

147

۳ س߳

3

2., ݷ.-ó.

87 500

2.6

148

۳

5

2., ݷ.-ó. /./

105 000

2.5

149

۳ ۳ݻ

5

1., ݷ-᷻.

140 000

2.6

150

۳ г 賽

3

2., ݷ-.

87 500

/

151

۳ ۳ Ƿ

2

2., ݷ.-᷻.

40 000

/

152

۳ ۳

5

ݷ-

105 000

2.2

153

۳

2

6., -᷻.

60 000

/

154

۳

3

1., ݷ-᷻.

35 000

/

155

۳ ݹ

4

1., ݷ-ó./ѳ./

140 000

2.6

156

۳ ݳ ճ

3

1., ݷ-ճ.

35 000

/

157

۳ лݻ

2

3., ݷ-᷻.

100 000

/

158

۳ г ɳ

2

1., ݷ-᷻.

100 000

/

159

ѳ۳ έ Ȩ

3

1., ݷ-᷻.

70 000

/

160

ѳ۳ ݳ ٳ

4

1., ݷ-ó./ѳ./

140 000

2.6

161

۳ سݳ

3

1., ݷ.-.

87 500

/

162

۳ س۳

2

5., .- ᷻.

60 000

/

163

۳

2

1., ݷ-ó./ ѳ.

40 000

/

164

۳ ݳ ܻ

3

1., ݷ-᷻.

42 000

/

165

۳ ݻ ɻ

4

3., ݷ.-ó/./

87 500

2.12 //

166

ٵ۳ г dz

4

3., ݷ-.

131 250

2.10

167

۳ ݳ

2

2., ݷ-

100 000

/

168

۳ γ

4

2., ݷ-.

131 250

2.2

169

۳ سݳ

3

1., ݷ-.

87 500

2.6

170

-Ƿ۳ ɻ

5

5.1., ݷ-ճ.

105 000

2.10

171

۳ dzݳ

5

2.,ݷ-ó. / ./

87 500

2.12 //

172

۳ ﻳɳ л

4

1., ݷ-ó. /ѳ./

105 000

2.8

173

ɳó۳ 껹

5

2., ݷ-ó. /./

105 000

2.2

174

ѳ۳ ɳ

2

1., ݷ-ճ.

100 000

/

 

êÏǽµ

ɻݻ /èúÈ/

N

ٵ


ٳ/ ٳϳ

ϳ

1

ɻ۳ γݻ ɻ

2

60.000

5

2

ɻ۳ ݻ ų

5

84.000

2.5

3

۳

3

87.500

5

4

۳ dzݳ ųǠ

4

87.500

2.2

5

۳ dzݳ ۳ɳ

2

60.000

5

6

۳ ݻ

2

80.000

5

7

۳ س Ǡ

3

35.000

5

8

۳ ȳɳ Ǡ

5

70.000

5

9

۳ г г

3

52.500

5

10

߳۳ ijݳ 賽Ǡ

2

48.000

5

11

ճ۳ ۳ݻ ݳǠ

3

87.500

5

12

۳ dz

2

40.000

5

13

۳ ۳ݻ ʳǠ

2

80000

5

14

۳ ݻ

5

63.000

2.3

15

۳

4

63.000

2.3

16

۳ dzݳ

3

49.000

ٳϳ

17

Ƿ۳ ѳ г

2

100.000

5

18

ɳ۳ ݻ ɻ

2

120.000

5

19

۳ سdz

5

70.000

2.10

20

ʳ۳ ݳ Ǡ

2

80.000

5

21

ʻ۳ ػǠ

4

36.750

2.3

22

γ۳ ݻ

2

100.000

5

23

γ۳ ߳ Ǡ

2

100.000

5

24

ѳ۳

4

140.000

2.6

25

ѳ۳ γǻ ٻ

5

52.500

ٳϳ

26
г۳ ݻ л

2

96.000

5

27

г۳

2

40.000

5

28

г۳ ػݻ

2

60.000

5

29

Գ۳ ܳ ػųǠ

2

40.000

5

30

ػ۳ ɻ ߻Ǡ

2

100.000

5

31

س۳ ػ Ǡ

4

87.500

2.2

32

س۳ ѳ Ȩ

4

52.500

33

۳ ݹǠ

3

35.000

5

34

۳ ݻ

4

84.000

ٳϳ

35

۳ ۳ س

3

84.000

ٳϳ

36

۳ سdz

3

35.000

5

37

۳ ݻ

3

35.000

5

38

۳ г

2

80.000

ٳϳ

39

Գ۳ ܳ ػųǠ

2

40.000

5

40

ѳ۳ ݳ

4

84.000

ٳϳ

41

ѳ۳ ݻ

5

105.000

2.10

êÏǽµ

β

/ ݳ۳ ٳݳ dz dz ݻ ݻ ݻ

/ dzٳ ճ /dz/ ݻ

/ 3 ѳ ϳ 3 ˳ݻ ݻ ݻ

/ ׳ ٳ ѳٳϳ 2 ˳ݻ ݻ ݻ

/ 1- 2- ٵ ѳٳݹ ݻ ݻ ݻ

/ ѻ ɻݳ ٳݳٻ ջ ѳóϳ ݻ ݻ ˳-ݻ

/ ٻ ϳ ˳ ݻ ݻ

/ 糹 ݻ ݻ

/ ζ ݳ˳۳ ϳ ۳ ˳ ˳ݻ

2.2/ dzٳ ճ ݻ

2.3/ / ٳ ϳ ˳
/ ﳹ ųϻ ͳ۳ ó ѳٳݹ ӳ
       / 1- 2- ϳ ѳٳݹ

2.4/ ٻ ϳ ˳ ݻ ݻ

2.5/ 3 ѳ ˳ݻ ݻ ݹ

2.6/ ۳ ݹٻ 񳽳 糹 ݻ ݻ

2.8/ ׳ ѳٳϳ 3 ݻ ݻ ݹ

2.10/ dzɳ ݳ ϳ

2.12 / 볳 dz ݹ ݻ

êÏǽµ